Handelsbetingelser/Info

NB! Julegaver som er købt her på shoppen kan byttes de 2 første uger i januar.

Bestilling. Når du har afgivet en ordre, vil vores system automatisk sende dig en bestillingsoversigt via e-mail.

Bindende ordrebekræftelse/ faktura sendes til dig via e-mail i forbindelse med afsendelse af orden, og vedlægges også sammen med de varer, du har bestilt.

Annullering af ordre. Ordrer, der endnu ikke er afsendt, kan annulleres ved at kontakte os.

OBS! Der vil blive opkrævet et gebyr fra PayPal for tilbage betaling af beløbet ved køb med kreditkort.

Priser. Alle angivne priser er i danske kroner.

Betaling for bestilte varer kan ske online enten ved betaling med kort eller ved brug af PayPal hvor du kan.

Disse oplysninger transmitteres krypteret mellem kunde og Webshop. PayPal er et anerkendt firma som du trygt kan brug. Eller du kan også bruge bankoverførelse. Ved betaling med Mobilpay - 6092 8650, er kun ved bestilling over mail - [email protected]

Fragt og levering. Forventet leveringstid er 3-5 hverdage. Bestilte produkter sendes som udgangspunkt samlet.

Leverancer til udlandet vedr. moms og told. Vær dog opmærksom på, at der i visse lande udenfor EU kan opkræves ekstra moms/told i modtagerlandet. Bruuns Atelier kan ikke gøres ansvarlig for dette. Vi anbefaler, at du undersøger toldregler i dit eget land, inden du handler.

OBS! Ved fortrydelse og returnering af varer udbetales ikke pengene men du vil modtage et tilgodeseddel med beløbet.

Alder. Du skal være 18 år for at handle på hjemmeside.

Databeskyttelsespolitik. Bruuns Atelier registrer/arkiver ikke dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data eller videre giver dem til tredjepart. Hermed beskyttes alle Bruns Ateliers kunders personlige data. Og alle PayPal-betalinger er underlagt PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ordering. When you place an order, our system will automatically send you an order summary by email. Binding order confirmation / invoice sent to you via e-mail in connection with the dispatch of order, and it must be accompanied with the goods you have ordered.

Cancellation of orders. Orders that have not yet been sent, can be canceled by contacting us.

ATTENTION! There will be charged a fee from PayPal for back payment of the amount of credit card purchases.

NOTE! Upon withdrawal and return of goods, the money is not paid but you will receive a payment note with the amount.

NB! the gift can be exchanged the first 2 weeks of January.

Prices. All prices are in Danish kroner.

Payment. Payment for goods ordered can be made online using PayPal where you can use Visa, Mastercard, etc. This information is transmitted encrypted between the client and Web Store. PayPal is a recognized company that you can safely use. Or you can also use bank transfer.

Shipping and delivery. Expected delivery time is 3-5 business days. Ordered products are sent as a starting point overall. Deliveries to foreign countries concerning. VAT and customs. Be aware, however, that in certain countries outside the EU may be charged additional tax / customs in the recipient country. Bruuns Atelier can not be held responsible for this. We recommend that you check customs regulations in your own country before you act.

Age. You must be 18 years old to act on website.

Data protection policy. Bruuns Atelier does not register / archive your name, address, e-mail address, credit card or personal data or pass it on to third parties. This protects all Bruns Atelier customer's personal data. And all PayPal payments are subject to Paypal's privacy policy

Bestellinformationen. Wenn Sie einen Auftrag abgeben, dann wird Ihnen unser System automatisch eine Bestellungsübersicht via e-mail zuschicken. Bindende Auftragsbestätigung/ Rechnung wird Ihnen via e-mail in Verbindung mit Absendung des Auftrages zugeschickt und wird auch mit den Waren, die Sie bestellt haben, beigefügt.

Annullierung von Auftrag. Aufträge, die noch nicht abgesendet worden sind, können annulliert werden, indem Sie uns kontaktieren. ACHTUNG! Es wird eine Gebühr von PayPal für Rücken Zahlung des Betrags der Kreditkartenkäufe in Rechnung gestellt.

ACHTUNG! Bei Rücknahme und Rückgabe der Ware wird das Geld nicht bezahlt, Sie erhalten jedoch einen Zahlungsbeleg mit dem Betrag.

NB! Das Geschenk kann in den ersten 2 Januarwochen umgetauscht werden.

Preise. Alle angegebenen Preise sind in DKK.

Bezahlung. Bezahlung für bestellte Waren kann online über PayPal gemacht werden Waren mit Visa, Mastercard vorgenommen werden. Diese Informationen werden verschlüsselt zwischen Kunde und Webshop gesendet. PayPal ist ein anerkanntes Unternehmen, das Sie sicher benutzen können. Oder Sie können auch per Überweisung zu verwenden.

Fracht und Lieferung. Voraussichtliche Lieferzeit ist 3-5 Werkstage. Als Ausgangspunkt werden bestellte Produkte gesammelt gesendet.

Alter. Sie müssen 18 Jahre alt sein um auf der Homepage handeln zu dürfen.

Datenschutzbestimmungen. Bruuns Atelier registriert / archiviert Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Kreditkarte oder Ihre persönlichen Daten nicht und gibt sie nicht an Dritte weiter. Dies schützt alle persönlichen Daten des Bruns Atelier Kunden. Und alle PayPal-Zahlungen unterliegen der Datenschutzrichtlinie von Paypal.

Reklamtion

Transportskade. Det er meget vigtigt, at du kontrollerer, at forsendelsen ikke er beskadiget ved modtagelse. Ved kvittering for modtagelse tilkendegiver du samtidigt, at varen var uden skader og mangler, og derved bortfalder vores forsikring på forsendelsen. Hvis der er den mindste skade på emballagen, skal du på stedet gøre indsigelse overfor transportøren. Ved synlige fragtskader på emballagen skal du anmode transportøren om, at du undersøger forsendelsens indhold for fragtskader med det samme. Hvis transportøren mod forventning ikke vil tillade det, kan du enden afvise forsendelsen eller notere "modtaget med forbehold for fejl og mangler" på fragtbrevet, hvis du vurderer at indholdet stadig kan være i god stand. Såfremt varen er beskadiget skal du kontakte os samme dag. - [email protected]/ 6092 8650

Fortrydelses/returret. Vi yder ifølge forbrugeraftalelovens § 17 en 14 dages fortrydelsesret på varer. Modtagne varer skal returneres i samme mængde. Varerne returneres sammen med følgesedlen. Retur-/fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor du har modtaget varen skal være retur ved os inden 14 dage efter du har fortrudt dit købe. Varer kan returneres direkte til os. Ved fortrydelse skal du selv afholde alle udgiften for forsendelse tilbage til os, Ved benyttelse af fortrydelsesretten vil der ske en elektronisk tilbageførsel af pengene. Ved en elektronisk tilbageførelse kan der gå op til 5 dage før modtagelse. Tilbagelevering sker for købers regning og risiko. Hvis varens værdi er forringet, fx skadet eller bærer præg af at have været brugt vil der blive tilbagebetalt et beløb svarende til varens salgsværdig. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav, og vi afhenter ikke pakker, der er sendt uden omdeling. Uafhentede ordre. Uafhentede order krediteres ikke for fragtudgiften. Har du opnået fri fragt på uafhentede ordre, vil din tilbagebetalingen være eksklusiv den reelle fragtudgift, samt ekspeditionsgebyr der dækker vores administrative udgifter, på kr. 79,00.

Reklamationsret. I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare. Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Webshoppen og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Webshop vil derefter håndtere din reklamation varen af en fejl eller mangel, vil vi søge at afhjælpe denne eller alternativt foretage omlevering.

Transport Damage. It is very important that you verify that the consignment is damaged upon receipt. Upon issuance of a receipt, you signify the same time that the product was no damage and defects, and will invalidate our insurance on the shipment. If there is any damage to the packaging, you instead make objections to the carrier. When visible shipping damage to the carton you should ask the carrier that you examine the shipment of cargo damage immediately. If the carrier against all expectations, will not allow it, you can end or reject the consignment note "received with reservations defects" on the waybill, if you believe that the contents can still be in good condition. If the goods are damaged, contact us on the same day. - [email protected] / 6092 8650.

The withdrawal / return policy. We provide, according to the Consumer Contracts Act § 17 a 14-day return on items. Incoming goods should be returned in the same quantity. Goods returned along with the delivery note. Return / withdrawal runs from the date on which you received the goods and commodities must be returned to us within 14 days after you regret your purchase. Items can be returned directly to us. Upon cancellation, you must bear all the cost for shipping back to us, when continuous withdrawal there will be an electronic return of money. When an electronic back transfer can take up to 5 days before the reception. Restitution is the buyer's risk and expense. If the product is impaired, for example, damaged or show evidence of having been used will be refunded an amount equal to the sales worthy. We do not receive packages sent by fax. COD, and we pick up no packets are sent without delivery.

Unclaimed orders. Unclaimed order is not credited for freight costs. Did you achieve free shipping on unclaimed order, your payment shall be exclusive of the actual shipping cost and handling fee covers our administrative expenses of kr. 79.00.

Warranty. In accordance with the purchase Act granted you as a consumer 24 months warranty on all products. For products with limited lifetime warranty is your only limited to the shelf-life that is normal for the product concerned. If you discover a defect in a purchased item, you must as soon as possible and within a reasonable time, contact the web shop and explain the fault or defect. Webshop will then handle your complaint If the goods of a defect, we will seek to remedy this.

Transportschaden. Es ist sehr wichtig daß Sie kontrollieren, daß die Sendung bei dem Empfang nicht beschädigt ist. Bei Quittung des Empfangs, geben Sie gleichzeitig bekannt, daß die Ware ohne Schäden und Mängel war und dadurch entfällt unsere Versicherung auf den Versand. Falls der kleinste Schaden auf der Verpackung ist, so müssen Sie auf der Stelle Einspruch gegenüber den Transporteur erheben. Bei erkennbaren Frachtschäden auf der Verpackung, dann müssen Sie den Transporteur darum bitten, daß Sie sofort den Versandinhalt auf Frachtschäden untersuchen. Falls der Transporteur wider Erwartung, das nicht zulässt, so können Sie entweder die Sendung abweisen oder auf dem Frachtbrief notieren" mit Vorbehalt auf Fehler und Mängel in Empfang genommen", wenn Sie einschätzen daß der Inhalt immer noch im guten Zustand ist. Sofern die Ware beschädigt ist, so müssen Sie uns noch am selben Tag kontaktieren. [email protected]/ 6092 8650

Rücktritts-/Rückgaberecht. Laut § 17 im Verbraucherschutzgesetz geben wir einen 14-tägigen Rücktrittsrecht auf Waren. In Empfang genommene Waren müssen in der gleichen Menge zurück geschickt werden. Die Waren werden zusammen mit dem Lieferschein zurück geschickt. Das Rücktritts-/Rückgaberecht gilt von dem Zeitpunkt ab, wo Sie die Ware empfangen haben und die Waren müssen an uns, innerhalb von 14 Tagen, zurück geschickt werden, nachdem Sie Ihren Kauf bereut haben. Waren können direkt an uns zurück geschickt werden. Bei Rücktritt müssen Sie selbst alle Kosten für die Rücksendung an uns tragen. Bei Ingebrauchnahme des Rücktrittrechts, wird eine elektronische Rückzahlung des Geldes vorgenommen. Bei einer elektronischen Rückzahlung kann bis zu 5 Tage bis zum Empfang der Zahlung gehen. Rücksendung geschieht auf Kosten und Risiko des Käufers. Falls der Warenwert durch z.B. Schaden vermindert worden ist oder durch Gebrauch geprägt ist, wird ein Betrag, der dem Verkaufswert der Ware entspricht, zurück bezahlt. Wir nehmen keine Pakete entgegen, die per Nachname geschickt worden sind und wir holen keine Pakete ab.

Unabgeholte Aufträge. Unabgeholte Aufträge werden nicht für die Frachtkosten gut geschrieben. Wenn Sie freie Fracht auf unabgeholte Aufträge erzielt haben, dann wird Ihre Rückzahlung der Betrag exklusiv den rellen Frachtkosten sein.

Reklamationsrecht. In Übereinstimmung mit den Regeln im Handelsgesetz, wird Ihnen als Verbraucher ein 24 monatiges Reklamationsrecht auf alle Waren gewährt. Für Waren mit begrenzter Lebensdauer, ist Ihr Reklamationsrecht aber auf die Haltbarkeitsperiode, die für die betreffende Ware normal ist, begrenzt. Entdecken Sie einen Fehler oder Mangel bei einer gekauften Ware, dann müssen Sie so bald wie möglich oder innerhalb angemessener Zeit den Webshop kontaktieren und erklären worin der Fehler oder Mangel besteht. Webshop wird danach Ihre Reklamation bearbeiten. Hat die Ware einen Fehler oder Mangel, werden wir versuchen diesen zu beheben oder alternativ eine Neulieferung vornehmen.

Databeskyttelse

Databeskyttelsespolitik. Bruuns Atelier registrer/arkiver ikke dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data eller videre giver dem til tredjepart. Hermed beskyttes alle Bruns Ateliers kunders personlige data. Og alle PayPal-betalinger er underlagt PayPals politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Data protection policy. Bruuns Atelier does not register / archive your name, address, e-mail address, credit card or personal data or pass it on to third parties. This protects all Bruns Atelier customer's personal data. And all PayPal payments are subject to Paypal's privacy policy

Datenschutzbestimmungen. Bruuns Atelier registriert / archiviert Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Kreditkarte oder Ihre persönlichen Daten nicht und gibt sie nicht an Dritte weiter. Dies schützt alle persönlichen Daten des Bruns Atelier Kunden. Und alle PayPal-Zahlungen unterliegen der Datenschutzrichtlinie von Paypal.

Cookies Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden du besøger anmoder om at få lov til at gemme på din computer (OBS! med computer menes også tablets og smartphones med mindre andet fremgår) og som gør det muligt at identificere dig som bruger på en hjemmeside. Den information, der findes i en cookie, kan bruges til at følge din surfing på hjemmesider, som benytter samme type cookie og kan derigennem for eksempel vise tilbud tilpasset til dig. Der findes to forskellige typer af cookies. Den ene type, en langvarig (såkaldte persistent cookies) gemmer en tekstfil i længere tid på din computer. Denne type cookie har en bestemt udløbsdato og bruges blandt andet ved funktioner, som fortæller, hvad der er nyt, siden du sidst besøgte hjemmesiden. Når udløbsdatoen for den aktuelle cookie passeres, slettes den fra din computer, når du igen besøger den hjemmeside, som placerede cookien på din computer. Den anden type cookie er mere kortvarig (såkaldte session cookies) og gemmes midlertidigt i din computer i den tid, du besøger hjemmesiden. Denne type af cookies bruges for eksempel til at holde styr på hvilket sprog, du har valgt på hjemmesiden og forsvinder, så snart du lukker din browser. Hvilke typer af cookies benytter vi os af og til hvilke formål? Vi benytter både langvarige og kortvarige cookies. Først og fremmest benytter vi cookies til at gøre det muligt at handle i vores netbutik og gøre det lettere at analysere trafikken på vores hjemmeside samt til at forbedre vores kundeservice. Via vores cookies gemmes blandt andet også information om, hvilke sider på vores hjemmeside og i vores netbutik, du har besøgt. Dette gør vi for at kunne tilpasse vores tilbud og annoncer på vores hjemmeside efter hvad du er interesseret i.

Vi benytter os af Google Analytics, som er et webbaseret analyseværktøj, som stilles til rådighed af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google benytter aktuel information til at evaluere besøgendes brug af hjemmesider, til at udfærdige rapporter om brug af hjemmesider og til tjenester i tilslutning til hjemmesideaktiviteter og internetbrug. Endvidere kan Google tilpasse den annoncering du ser, ud fra information om den måde du tidligere har surfet på. Den information der gemmes i de cookies som Googles værktøj benytter (såsom IP-adresser) videreformidles til, og gemmes på, Googles servere, som er placeret rundt om i verden. Som et resultat af dette, kan informationen behandles på en server, som er placeret i et andet land end det du bor i. Google kan også overføre informationen til tredje part, såfremt dette er påbudt ved lov, eller såfremt en sådan tredje part behandler informationen for Google. Google sammenkobler ikke din IP-adresse med andre data, som opbevares af Google. Dit samtykke til vores brug af cookies Når du har din computer indstillet til at tillade cookies, accepterer du vores brug af cookies på vores hjemmeside og i vores netbutik, som det beskrives i denne information.

Hvis du accepterer vores brug af cookies, får du adgang til alle de funktioner på vores hjemmeside og netbutik, der kræver brug af cookies. Du har mulighed for ikke at give dit samtykke og også at fortryde dit samtykke. Det gør du ved at ændre indstillingerne i din computer, så denne ikke længere tillader brug af cookies. Du kan også indstille computerens browser til at advare dig, hver gang browseren forsøger at sætte en cookie på din computer. Du kan også slette cookies i browseren. Hvis du benytter en computer, kan du gøre dette ved at ændre indstillingerne i browseren, hvis du har en tablet, kan du normalt gøre dette ved at ændre indstillingerne i operativsystemet og hvis du benytter en smartphone, kan du normalt gøre dette ved at ændre indstillingerne for smartphonens browser. Hvad sker der hvis du ikke accepterer vores brug af cookies? I tilfælde af at du ikke accepterer vores brug af cookies, vil funktionerne på vores hjemmeside og i netbutikken ikke fungere fuldt ud. Du vil for eksempel ikke kunne logge ind på vores hjemmeside og vores tilbud og annoncer kan blive vist for dig hyppigere end ellers. Endvidere vil du ikke kunne handle i vores netbutik, da vi benytter cookies til at håndtere indholdet i din varekurv. Du vil dog stadig kunne se dig omkring i vores netbutik. Hvis browser eller firewall på din computer er indstillet til at forbyde brug af cookies, kan du i stedet bestille via vores telefonselvbetjening, telefon eller e-mail.